Zhong Guo La Mian Xiao Long Bao
335 Smith St, #02-135, Singapore 050335